www.preference.com Informacja prawna

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2021

Dane identyfikacyjne
(Ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym)

  • Nazwa firmy: PREFERENCE, S.L. – dalej: FIRMA-
  • Numer identyfikacji podatkowej: B96251988
  • Dirección social: Ronda Guglielmo Marconi, 9. Parque Tecnológico. 46980, Paterna (Valencia), Hiszpania
  • Adres e-mail: admin@preference.es
  • Numer telefonu: +34 96 338 99 66
  • Dane rejestracyjne: Zarejestrowana w Companies House of Valencia, Volume 4770 General 2080 of General Company Book Section, Folio 145, Page V-31996, Entry 1, Date 15/2/94.

 

Korzystanie z witryny internetowej

FIRMA zapewnia dostęp do wielu informacji i usług należących do FIRMY, która przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmuje zapisy, które mogą być niezbędne do uzyskania dostępu do określonych usług lub treści. W tych zapisach użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania treści i usług, które FIRMA oferuje poprzez swoją stronę internetową. FIRMA zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich tych komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności osobistej, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodzieży lub dzieciom, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu, lub które według jej oceny nie nadają się do publikacji ze względu na brak związku z celem. W każdym przypadku FIRMA, jako administrator swojej strony internetowej, podejmie staranne działania, gdy tylko dowie się o czynach popełnionych wbrew niniejszym Warunkom użytkowania lub Polityce prywatności.

 

Polityka dotycząca linków

Strony internetowe, do których prowadzą linki, nie są kontrolowane przez FIRMĘ, dlatego też nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony, do której prowadzą linki, ani za żaden link, który może znajdować się na jakiejkolwiek stronie, do której prowadzą linki, ani za żadne zmiany lub aktualizacje takich stron. FIRMA udostępnia te linki jedynie dla Państwa wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza akceptacji strony przez FIRMĘ.

 

Prawa własności intelektualnej

FIRMA, samodzielnie lub jako franczyzobiorca, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również wszystkich elementów na niej zawartych (w tym, ale nie tylko, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.) Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami artykułu 8 i 32.1, paragraf drugi, Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/1996, z dnia 12 kwietnia, wprowadzającego ujednoliconą ustawę o własności intelektualnej, regulującego, wyjaśniającego i harmonizującego obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, wyraźnie zabrania się powielania, rozpowszechniania i publicznego komunikowania, w tym w trybie udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek formacie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia FIRMY. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania posiadanych praw własności intelektualnej i przemysłowej FIRMY.

Wszystkie treści opublikowane na stronie, a w szczególności projekty, teksty, obrazy, filmy, grafiki, loga, ikony, przyciski, jak również nazwy handlowe, znaki towarowe i rysunki oraz wszelkie inne znaki, które mogą być wykorzystywane w celach przemysłowych i handlowych, podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej FIRMY. W żadnym wypadku nie można uznać, że udzielona została jakakolwiek licencja, ani że nastąpiło zrzeczenie się, przeniesienie, całkowita lub częściowa cesja wspomnianych praw, ani też, że przyznane zostało jakiekolwiek prawo lub oczekiwanie na prawo, a w szczególności, do zmiany, wykorzystania, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego komunikowania wspomnianych treści bez uprzedniej wyraźnej zgody FIRMY.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA ponosi odpowiedzialność za szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania ze strony internetowej, gdy szkody te są bezpośrednio związane z niewłaściwym działaniem tego podmiotu, po udowodnieniu, że nie spełnił on wymogów i wymagań prawnych i regulacyjnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przyjęcie wszystkich odpowiednich środków technicznych, rozsądnie kontrolujących otwarte przeglądanie Internetu i zapobiegających uszkodzeniu jego maszyn, utracie danych i kradzieży poufnych informacji. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać z zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii i/lub rozłączeń w operacyjnym funkcjonowaniu tej strony lub w urządzeniach i sprzęcie informatycznym użytkowników, spowodowanych przez czynniki niezależne od FIRMY, które uniemożliwiają lub opóźniają świadczenie usług lub przeglądanie strony internetowej, ani za opóźnienia lub blokady w korzystaniu spowodowane brakami lub przeciążeniem Internetu lub innych systemów, ani za niemożność świadczenia usługi lub umożliwienia dostępu z przyczyn niezależnych od FIRMY z winy użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie jest świadoma, że działalność lub informacje, do których odsyła lub które poleca poprzez swoje linki, są zgodne z prawem lub że naruszają majątek lub prawa lub osobę trzecią zobowiązaną do odszkodowania, lub jeżeli jest świadoma, podejmuje staranne działania w celu usunięcia lub dezaktywacji linku lub odpowiadającej mu informacji.

 

Bezpieczeństwo strony internetowej

Strona internetowa wykorzystuje techniki bezpieczeństwa informacji, które są powszechnie akceptowane w branży, takie jak m.in. firewalle, procedury kontroli dostępu, bezpieczna komunikacja lub mechanizmy kryptograficzne, a wszystko to w celu zapobiegania i ograniczania incydentów związanych z bezpieczeństwem danych (poufność, integralność i dostępność). Aby osiągnąć ten cel, użytkownik akceptuje, że dostawca będzie gromadził dane w celu odpowiedniego uwierzytelnienia dla kontroli dostępu i świadczenia usług, które muszą być wykonane w celu korzystania ze strony internetowej.

Bezpieczeństwo online jest również ustalane poprzez parametry konfiguracyjne różnych przeglądarek internetowych, dlatego też zdecydowanie zaleca się ich konsultację.

 

Jurysdykcja i prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych warunków jest prawo hiszpańskie. W przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi warunkami, strony wyraźnie zrzekają się prawa do postępowania we własnej jurysdykcji, wyraźnie poddając się jurysdykcji sędziów i sądów miejsca zamieszkania przedsiębiorstwa określonego w danych identyfikacyjnych.

 

Zmiana warunków użytkowania

Od czasu do czasu niniejsze Warunki użytkowania mogą być zmieniane w celu dostosowania ich do zmian w obowiązujących przepisach, aktualizacji naszych procedur zbierania i wykorzystywania informacji, pojawienia się nowych usług lub wyłączenia innych. Zmiany te będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej, dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać niniejsze Warunki użytkowania w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach.